Differenzierungsmöglichkeiten durch Mass Customization

Innsbruck / IMP International (2015) [Buchbeitrag]

Wachstum durch Differenzierung / F. Bailom(ed.) and Kurt Matzler(ed.) and K. Weber(ed.).

Authors

Selected Authors

Piller, Frank